För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar respektive kommun en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 2014 (44 400 kronor). 

Den högsta sammanlagda avgiften som alla kommuner i Sverige kan ta ut för vård, service och larm är 1 776 kronor per månad. Gäller från och med 1 januari 2014.

Du betalar samma avgift oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare av dina beviljade insatser. Du betalar alltså ingenting till oss som utförare och det är biståndshandläggaren i din kommun som beviljar alla service- och omsorgsinsatser. 

Avgiftsfria insatser

• Avlösning i hemmet upp till 16 timmar per månad för den som vårdar en närstående. För avlösning som överstiger 16 timmar per månad tas en avgift ut.
• Ledsagning för särskilda ändamål som inte ingår i den vanliga hemtjänsten. I första hand gäller detta för sociala och kulturella aktiviteter.
• Boendestöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
• Deltagande i aktiviteter på öppna mötesplatser och träffpunkter för äldre eller personer med psykiska funktionsnedsättningar.
• Avgifter som är lägre än 50 kronor per månad debiteras inte.

Vad påverkar din avgift?

Vilken avgift just du ska betala räknas fram utifrån dina inkomster, din bostadskostnad och vilka insatser du är beviljad.

För att kunna beräkna din avgift behöver din kommun uppgifter om dina inkomster. Uppgift om inkomst utbetalad av Pensionsmyndigheten får respektive från Försäkringskassan och inkomst av kapital från Skatteverket. Har du även andra inkomster måste du själv uppge dessa på den blankett som du får av biståndshandläggaren.

Du kan aldrig betala mer än maxavgiften för de insatser du är beviljad. Däremot kan du betala lägre avgift beroende på din inkomst, bostadskostnad och vissa övriga kostnader.

Du kan också välja att avstå från att lämna inkomstuppgifter och istället betala maxavgift i avgiftsgruppen som motsvarar de insatser du har beviljats.

Din inkomst

Som inkomst räknas alla former av pensioner och eventuella inkomster av tjänst, näringsverksamhet, livränta och inkomst av kapital. Även vissa skattefria ersättningar och bidrag räknas som inkomst, såsom bostadstillägg för pensionärer, särskilt bostadstillägg samt äldreförsörjningsstöd.

Förmögenhet räknas inte som inkomst.

Om du lever tillsammans med din make eller maka beräknas din inkomst som hälften av er sammanlagda inkomst. Om du är sambo beräknas inkomsten som om du vore ensamstående.

Din bostadskostnad

Din bostadskostnad består av hyra eller månadsavgift om du bor i lägenhet. Viss del av räntekostnaden för bostadslån räknas som bostadskostnad. Eventuell kostnad för bostadens uppvärmning och varmvatten utöver hyra eller avgift får medräknas, däremot inte hushållsel.

Om du bor i eget småhus får du i din bostadskostnad medräkna viss del av räntekostnad, och tomträttsavgäld samt fastighetsavgift. Beräkning av uppvärmning och driftkostnader görs enligt Pensionsmyndighetens schablonbelopp.

Bostadskostnaden delas med det antal vuxna personer som delar hushåll.

Gemensam avgift för vissa hemtjänstinsatser

Sammanboende makar och sambor betalar en gemensam avgift för hemtjänstinsatser som kommer båda till del i deras gemensamma hushåll.

Avgiftsbeslut

Om du har insatser som är avgiftsbelagda får du ett särskilt avgiftsbeslut. Du kan överklaga ditt beslut om avgift. Ta kontakt med din kommun eller stadsdelsförvaltning om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut.

Om de insatser som du är beviljad, dina inkomster eller bostadskostnader förändras kan det påverka avgiften. Du är alltid skyldig att meddela ändrade förhållanden, såsom ändrad inkomst eller bostadskostnad eftersom det kan påverka din avgift.

Nedan kan du se vad just Din kommun tar för avgifter