Värdegrund för omsorgen om äldre

Värdegrunden för omsorgen om äldre hos PlusVita ger stöd och vägledning för alla medarbetare i deras arbete. Värdegrunden tydliggör att det är den äldre personen och dennes närstående som är fokus för detta arbete.

Omtanke – ödmjukhet – engagemang
Omsorgen om äldre syftar till att ge äldre personer möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I sitt arbete med detta utgår personalen från begreppen omtanke, ödmjukhet och engagemang.

Vi bemöter äldre personer – och deras närstående – med omtanke och respekt oavsett ålder, kön, klass, hälsostatus, religiös tillhörighet, sexuell läggning samt nationell eller kulturell bakgrund. Ett gott bemötande är avgörande för hur vår verksamhet uppfattas av dem som kommer i kontakt med den.

Vi är ödmjuka inför idéer, förslag och önskningar. Genom detta ger vi äldre personer vi möter – och deras närstående – inflytande över sin egen tillvaro. Detta gäller i så stor utsträckning som möjligt såväl inflytande över omsorgens innehåll som individens delaktighet i planering och beslut om hur och när omsorgsinsatser ska utföras.

Vi visar engagemang och ansvar i vårt arbete. Vi menar att personalens intresse för de äldre, och inlevelseförmåga i vardagliga situationer, är avgörande för att vi ska kunna erbjuda en god omsorg – som inkluderar hela människan och dennes sammanhang.